Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Krajine brez meja - Resolucija IFLA, 2017

Objavljamo prevod besedila Resolucije IFLA Krajine brez meja / Unlimited Landscapes, katere podpisnik je tudi DKAS. Izvirnik v angleščini je dosegljiv na naslovu: http://iflaeurope.eu/wp-content/uploads/sites/2/2015/03/2017-Resolution-Unlimited-Landscapes.pdf

Krajine brez meja

V zadnjih letih je bil svet priča največji migraciji vseh časov, ki je razselila milijone ljudi. Konflikti in gospodarske neenakosti so se povečali in predstavljajo izziv nacionalnim državam in še posebej Evropski Uniji. Menimo, da ima krajina ključno vlogo v večkulturnosti in da lahko pomaga vzpostaviti skupne transnacionalne politike, ki bi okrepile sodelovanje med državami in vzpostavile ravnotežje za trajnostni razvoj za vse.

Z željo prispevati k rešitvi opisanih problemov smo podpisani predstavniki 34 nacionalnih organizacij evropskega območja, združeni v Mednarodno zvezo krajinskih arhitektov (IFLA), na svoji generalni skupščini v Bukarešti 2017 predlagali Resolucijo o krajinah brez meja.

Zato izjavljamo:

Verjamemo,
da so krajine kumulativne, človekovo delovanje je v stoletih spletlo bogastvo njihovih potez, kar navdihuje raznolike prostorske identitete;
da krajine odražajo našo identiteto, so naša živa naravna in kulturna dediščina ter temelj kakovosti človekovega bivanja;
da globalizacija ogroža razumevanje migracij, katerih dolga zgodovina je pripeljala do oblikovanja narodnih in nacionalnih identitet;
da je krajina tudi ekološki kontinuum brez meja in kot taka ključna za biotsko pestrost planeta in ohranjanje življenja;
da meje ogrožajo kulturno pestrost, ki ni le dodatek nacionalnim identitetam, temveč rezultat njihove povezanosti in pluralnosti;
da skrbno upravljanje krajine lahko prepreči okoljsko degradacijo in izboljša prehransko varnost ter s tem zmanjša konflikte in omeji migracije;
da celovite krajinske rešitve ustvarijo kakovostne prostore, ki se lahko bolj kot karkoli drugega ustrezno odzovejo na podnebne spremembe.

Pozivamo,
Svet Evrope, Evropsko Unijo, Visoki komite Združenih narodov za Begunce (UNHCR) in vse članice IFLA Europe, da priznajo pomen krajine in njenega oblikovanja v svojih odločitvah ter da preko političnih in drugih meja na krajino gledajo celovito, upoštevajoč ekološko integriteto, gospodarski razvoj in družbeno pravičnost, pri čemer naj:
se zavežejo k premiku od nacionalne identitete k Evropski, utemeljeni na pestrosti in pluralnosti, izogibajoč se družbenemu razslojevanju. Krajina s svojo kulturo in zgodovino je del našega občutenja prostora, zato je ohranjanje njenih značilnosti pomembno za preprečevanje občutka izkoreninjenosti in za zagotavljanje skupne prihodnosti;
zagotovijo kohezivno načrtovanje in oblikovanje krajin, ki stremita k dinamičnemu varstvu, upravljanju in načrtovanju krajin ter uporabi ukrepov, v katere bodo vključeni tudi migranti in begunci;
postavijo skupne cilje in tak model upravljanja, ki priznava raznolike dimenzije krajine in se izogiba posameznim izoliranim ukrepom, kar zagotavlja ravnotežje med družbenimi, gospodarskimi in okoljskimi potrebami;
pomagajo državam in skupnostim pri izvedbi čezmejnih projektov, ki povezujejo območja in spodbujajo lokalne in regionalne oblasti, da delujejo na skupnih projektih za razvoj krajin;
podpirajo znanje o krajini, saj je potrebno za zoperstavljanje procesom degradacije, ki bodo verjeten rezultat sodobnih populacijskih in migracijskih pritiskov na krajino. Znanje, veščine in izkušnje strokovnjakov in drugih sodelujočih v krajinskem planiranju lahko koristi upravam, nevladnim organizacijam in drugim akterjem.

Na podlagi drugih povezanih mednarodnih in evropskih dokumentov:
Splošna deklaracija o človekovih pravicah, OZN (1948),
Konvencija o statusu begunca (1951),
Evropska konvencija o človekovih pravicah, Svet Evrope (1950),
Protokol o statusu begunca (1967),
Evropska listina o lokalni samoupravi, Svet Evrope (1985,)
Evropska socialna listina, Svet Evrope (1996),
Evropska konvencija o krajini, Svet Evrope (2000),
Teritorialna Agenda 2020, Evropska Unija (2011),
Akcijski program za okolje 2020, Evropska unija (2013),
Priporočila CM/rec(2015)8 Sveta ministrov državam članicam o implementaciji člena 9 Evropske konvencije o krajini o čezmejnih krajinah, Svet Evrope (2015).

Generalna skupščina IFLA EUROPE, Bukarešta, Romunija, Junij 2017

Prevod: prof. dr. Mojca Golobič, UO DKAS, pregled: prof. dr. Ana Kučan