Za tiskalnik
Društvo
O društvu
 
 

Upravni odbor DKAS

Članice upravnega odbora, izvoljene na skupščini društva 17. decembra 2019, so:

Barbara Kostanjšek, predsednica
Eva Harmel, podpredsednica
Damjana Gantar, blagajničarka
Nika Cigoj Sitar, tajnica
Zala Jerman
Kaja Flis
Špela Kragelj Bračko
Splošno o upravnem odboru društva

Upravni odbor društva se voli na skupščini društva za obdobje dveh let. Šteje vsaj sedem članov: predsednika, podpredsednika, organizacijskega tajnika in štiri člane. Upravni odbor se sestaja najmanj enkrat vsake štiri mesece, po potrebi pa tudi pogosteje. Enkrat letno predloži poročilo skupščini o svojem delu, kakor tudi o delu ostalih teles društva.

Upravni odbor skrbi za izvajanje programa, politike ter odločitev in zaključkov skupščine društva ter njenih priporočil, razčleni program dela in pripravi operativni program, pripravi predlog za enoletno in večletno aktivnost društva in ga predloži skupščini v presojo in sprejem, sprejema člane v društvo, skrbi za evidenco članov, organizira zbiranje članarine in pripravi povratne informacije o aktivnostih in finančnem poslovanju, pripravi in sklicuje zasedanja skupščine, organizira sestanke in druga srečanja članov zaradi dela, ki ga predvideva program, organizira sodelovanje z drugimi društvi in organizacijami v skladu z izvajanjem akcij in aktivnosti ki so v skupnem interesu, sprejema odločitev o organizaciji strokovne službe na osnovi zakonodaje, izvaja finančno politiko društva na temelju finančnega načrta, skrbi za materialno poslovanje društva, tekoče spremlja porabo sredstev in sprejema odločitve o višini sredstev za osebne dohodke zaposlenih v društvu, v skladu z zakonom in finančnim načrtom, izdela letno poročilo o opravljenem delu in finančnem poslovanju društva, predlaga višino članarine za vsako leto, pregleda in verificira predloge za nagrade in priznanja in jih dostavi skupščini v sprejem, imenuje tričlanski odbor za kadre ter opravlja tudi vse ostalo, kar mu poveri skupščina.