Za tiskalnik
Predstavitve
Publikacije
 
 

POT, največja načrtovana javna zelena površina v Ljubljani

Raziskava načrtovalske ideje z izhodišči za prostorsko in programsko nadgradnjo

Ljubljana

Avtorji raziskave:
Kranjc Urška
Simoneti Maja
Luka Vidic

Sodelavki:
Elvira Jujič

Zasnova razstave:
Urška Kranjc
Maša Šorn
Luka Vidic

Fotografije:
Luka Vidic

Konzultanti:
Tonka Grgič
Prof.Janez Koželj
Nuša Kerševan
Dr.Milan Naprudnik
Darja Pergovnik Cotič

Naročnik:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost

Leto projekta:
2006

Besedilo, risbe in fotografije predstavljajo ugotovitve iz raziskave o POTi. Značilnosti in razvoj te načrtovalske poteze ter njenega odnosa do drugih mestnih površin so proučene v naravi, skozi vire, ki pričajo o nastanku in izbrano literaturo. S pomočjo intervjujev so določeni problemi stanja in urejanja. Posebej je izpostavljeno pomanjkanje podatkov o uporabi ter povezanih potrebah in navadah meščanov. Analitične ugotovitve so primerjane z značilnostmi urejanja drugih mestnih zelenih površin in s podatki iz izbranih virov. Raziskava je potrdila tezo o pomenu dolgoročnega prostorskega načrtovanja mestnih zelenih površin in o razvojnih možnostih velikopoteznih, večpomenskih mestnih ureditev ter poudarila vlogo strokovnega vzdrževanja in urejanja za trajno uporabnost. Ugotovitve so potrdile pomen in vlogo POTi v Zelenem sistemu Ljubljane in odkrile nekatere načrtovalske možnosti za njeno kakovostno fizično in vsebinsko nadgradnjo. Naloga je opremljena s številnimi referenčnimi viri in izborom virov s povzetki. Kakovost je nalogi priznana s strokovno recenzijo, ki delu priznava tudi širšo uporabno vrednost. Objava poročila v obliki publikacije je skladna z namero po promociji te ureditve, ki se bo nadaljevala tudi z razstavo, zasnovano v okviru naloge.