Za tiskalnik
Novice
Arhiv novic
 
 

Novi arhitekturni zakon - veliko dela za odpravo različnih stališč

9. februar 2007

S pripravami novega zakona o dejavnosti, ZAID, je očitno veliko dela. Prihodnji teden bo tako že 4. sestanek predstavnikov matičnih sekcij ZAPS za usklajevanje stališč do Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti. Sestanek bo v torek, 13.2.2007 ob 15.30 uri (do 17.00) v sejni sobi Zbornice, Vegova 8.

Hkrati Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije in Inženirsko zbornico Slovenije organizira okroglo mizo - razpravo o delovnem osnutku Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti Slovenije. Razprava bo v četrtek, 15.2.2007, v konferenčni dvorani RAVNIKAR, Hotela MONS, Pot za Brdom 55 v Ljubljani, z začetkom ob 10.00 uri. - [Razprava je odpovedana]

Medtem je zakonodajalec spisal že novo verzijo zakona (priponka), ki se v tej verziji imenuje Zakon o arhitektih in pooblaščenih inženirjih; zbornica pa je iz ZAPS preimenovana v ZAS. Ta verzija zakona ukinja licence za prostorsko načrtovanje oziroma jih ne omenja. Vodenje izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov deli v dve skupini: krajinskim arhitektom dovoljuje le izdelavo OPPN, s katerimi se pretežno načrtujejo krajinske ureditve, parkovne ureditve ali odprti prostor, arhitektom pa dovoljuje vodenje vseh preostalih OPPN - pri čemer pa ne pojasni, kje je ločnica med odprtim prostorom in krajinskimi ureditvami ter preostalim prostorom in preostalimi ureditvami. V tej točki zakon odstopa od dosedanje prakse, v kateri sta licenci A in KA pogoj za izdelavo vseh OLN, pa tudi od načelnega konsenza, ki se je oblikoval med strokami po treh usklajevalnih sestankih na ZAPS in po katerem naj bi ohranili dosedanje pristojnosti obeh licenc.

Hkrati arhitektom in krajinskim arhitektom pogojuje pravico do vodenja izdelave občinskih podrobnih prostorskih načrtov z opravljenim dodatnim strokovnim izpitom iz prostorskega načrtovanja, kar je v neskladju z Izhodišči, ki jih je MOP danes posredoval kot gradivo za sestanek za usklajevanje stališč do zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti, v katerih navaja, da licence tudi za izvedbene akte (torej OPPN) niso predvidene.
V Izhodiščih zakonodajalec navaja, da regulacija poklica odgovorni prostorski načrtovalec ni potrebna, in trdi, da je treba slediti vzoru drugih evropskih držav, ki ne poznajo reguliranega poklica prostorskega načrtovalca, temveč druge oblike zagotovitve strokovnosti pri izdelavi prostorskih načrtov. Od vseh držav članic Evropske unije, nas poučijo, imajo reguliran poklic prostorskega načrtovalca samo Ciper, Nemčija, Irska, Litva, Nizozemska, Poljska in Velika Britanija. "Opravljanje tega poklica naj bo zato tudi v Sloveniji prosto na trgu. Z instrumenti v ZPN pa naj se zagotovi izvajanje predpisane kontrole nad izvedbenimi akti. S sprejemom predlaganega se odpravijo tudi različna stališča in spori med strokami glede opredelitve prostorskega načrtovanja."

Priponka - ZAID, 9.2.2007

Delovna skupina za zakonodajo