Za tiskalnik    English summary
Društvo
O društvu
 
 

DKAS

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS) je strokovno združenje krajinskih arhitektov in drugih strokovnjakov, ki se ukvarjamo z urejanjem prostora v najširšem pomenu besede in varstvom okolja. To vključuje tako prostorsko planiranje kot urbanistično in krajinsko načrtovanje oziroma oblikovanje. Temeljna načela, ki jih pri svojem delu spoštujemo, so celovitost v pristopu do problema, interdisciplinarnost, upoštevanje tako okoljskih kot socialnih in ekonomskih vidikov razvoja in varstva, transparentnost in iskanje prostorskih rešitev v sodelovanju z različnimi javnostmi.

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1992 in sodi v skupino manjših strokovnih združenj, saj ima komaj nekaj več kot 100 članov. Organi društva so predsednik, upravni odbor, skupščina, častno razsodišče in nadzorni odbor. Člani društva potrjujejo opravljeno delo in snujejo nove programe na letnih skupščinah ter volijo predstavnike v organe društva vsake dve leti. Člani društva so dolžni spoštovati etični kodeks.

V svoji kratki zgodovini smo člani društva, še posebej pa prizadevni člani upravnih odborov, organizirali vrsto domačih in mednarodnih konferenc, ki so vedno pospremljene z izdajo tematskega zbornika. Čeprav smo razmeroma majhna družbena skupina, se krajinski arhitekti zaznavno in ustvarjalno, kritično in včasih tudi polemično odzivamo na dogajanje v prostoru in na družbene spremembe, ki se odražajo tudi v krajini. Pri tem se praviloma povezujemo s sorodnimi organizacijami in iščemo načine za učinkovito posredovanje v načrtovalsko in bivanjsko prakso.

Društvo dosledno zavzema aktivno držo v procesu sprejemanja prostorske, gradbene, okoljske in druge sektorske zakonodaje, dejavno sodeluje s stanovskimi društvi in z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije. Člani so z uspešno udeležbo na mnogih natečajih, s svojo publicistično dejavnostjo in s popularizacijo stroke pripomogli k prepoznavnosti krajinske arhitekture v Sloveniji, delujejo pa tudi izven njenih meja. Za svoje projekte so prejeli več vidnejših nagrad.

mag. Maja Simoneti, mag. Marko Prem


Français:

ASAP

L'Association slovène des architectes paysagistes (ASAP) est une association professionnelle des architectes paysagistes et d'autres professionnels travaillant dans le domaine de la gestion du territoire et de la protection de l'environnement. Cela comprend l'aménagement du territoire, l'aménagement du paysage et le paysagisme. Les principes de base qui guident notre travail sont l'application d'une approche holistique à la solution de problèmes, l'interdisciplinarité, la prise en compte des aspects environnementaux, sociaux et économiques du développement et de la protection, la transparence et la recherche de solutions en coopération avec un large éventail d'entités publiques.

Etablie en 1992, l'Association reste petite même de nos jours et ne compte qu'un peu plus de 100 membres. Elle a à sa tête un président, appuyé par une structure organisationnelle composée d'un Comité de gestion, d'une Assemblée, d'un Comité d'orientation et d'un Conseil d'arbitrage professionnel. Les membres de l'Association approuvent le travail réalisé et adoptent le programme de travail futur. Les élections des représentants dans les différents organismes de l'Association ont lieu tous les deux ans. Les membres ont l'obligation de respecter le Code de conduite de l'Association.

Au cours de la brève existence de l'Association, ses membres et en particulier les assidus des comités directeurs, ont organisé une série de conférences nationales et internationales, dont les travaux ont été rassemblés et publiés sous forme de rapports thématiques. Bien que nous ne formions qu'un petit groupe social, nous membres de l'Association cherchons à réagir de manière créative, critique et parfois même polémique aux changements physiques et sociaux affectant le paysage. Pour ce faire, nous travaillons de concert avec des organisations apparentées dans la recherche des modalités les plus efficaces d'intervention aussi bien dans la pratique de planification que dans la vie de tous les jours.

L'Association a joué un rôle important dans le processus d'adoption de la législation relative à l'aménagement du territoire, la construction, l'environnement et bien d'autres secteurs, et a activement collaboré avec des associations similaires et la Chambre d'architecture et d'aménagement du territoire slovène. Grâce à leur participation à de nombreux concours, leur activité éditrice et la popularisation de leur propre profession, les membres de l'Association ont contribué à la promotion de l'architecture paysagère en Slovénie. Ils sont actifs même à l'étranger, et leur travail a été souvent primé.

Maja Simoneti, M.Sc., Marko Prem, M.Sc.