Za tiskalnik
Društvo
Člani
 
 

Članstvo, pravice, dolžnosti članov

Članstvo v društvu je prostovoljno. Član društva lahko postane vsakdo z ustrezno visokošolsko izobrazbo smeri krajinska arhitektura, ki sprejme Statut društva.

Za sprejem v društvo kandidat predloži vlogo za sprejem v članstvo z navedeno biografijo (osebni podatki, podatki o izobrazbi, delovne izkušnje), bibliografijo (dela s področja krajinskega planiranja, dela s področja krajinskega oblikovanja, znanstvenoraziskovalna in študijsko razvojna dela, objave v tisku, nagrade in priznanja, druga članstva, ostali podatki), fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi ter izpolnjeno soglasje za objavo podatkov na spletni strani.

Člani društva imajo pravico, da volijo in so izvoljeni v organe društva, da sodelujejo in dajejo predloge pri delu društva, da so obveščeni o delu društva, da jih društvo zaščiti, kadar so ogrožene njihove moralne in materialne pravice, da lahko gospodarno porabljajo materialna in druga sredstva društva, da so zaščiteni v skladu z moralnim kodeksom krajinskih arhitektov.

Dolžnosti članov društva so, da spoštujejo statut društva in uresničuje sklepe društvenih organov, da volijo in so izvoljeni v organe društva, da aktivno sodelujejo pri delu društva, da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa društva, da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi skupščina, da se ravnajo po moralnem kodeksu krajinskih arhitektov. Člani društva in organi društva so osebno odgovorni za vestno opravljanje sprejetih nalog in funkcij in so lahko razrešeni pred iztekom mandata, če nalog ne izvajajo ustrezno.

Članstvo v društvu preneha z izstopom (pisna izjava), z brisanjem in izključitvijo, s prenehanjem delovanja društva ali če član kljub opominu ne plača članarine za tekoče leto.
Datoteke