Za tiskalnik
Aktivnosti
Projekti društva
 
 

'Mesto dreves' (2023)

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije z željo dviga ravni obravnave dreves v urbanem okolju in strokovnega ravnanja z njimi, v okviru projekta 'Mesto dreves' z aktivacijo strokovne javnosti in sodelovanjem občin pripravlja pregled uporabe evidenc dreves v slovenskih občinah, mestih in naseljih ter nabor dobrih praks upravljanja mestne drevnine. Zbrane ugotovitve o uporabi evidenc dreves bodo v povezavi z drugimi domačimi strokovnimi spoznanji v sklopu projekta uporabljene za ozaveščanje o pomenu strokovnega načrtovanja in upravljanja, povezanega z drevesi v urbanem prostoru.

Kakovost bivalnega okolja v urbanem prostoru je neposredno povezana z zelenimi površinami in prisotnimi naravnimi prvinami, med katerimi imajo pomembno vlogo mestna drevesa. Pod vplivom podnebnih sprememb se dodatno povečujeta pomen dreves in koristi, ki jih ta zagotavljajo urbanemu okolju (npr. ugoden vpliv na mikroklimo, zmanjševanje pojava toplotnih otokov, ...). Zato je EU Strategija za biotsko raznovrstnost do leta 2030 sprožila akcijo ambicioznega sajenja novih dreves. Pomena vitalnih mestnih dreves na kvaliteto bivanja zavemo še posebno v času poletne vročine, prav tako pa niso zanemarljivi vplivi podnebnih sprememb na drevesa, ko se na njih v času burnih vremenskih dogajanj med drugim pokažejo tudi posledice nestrokovnega ravnanja.

Ravnanje z drevesi v urbanem okolju je ena od najbolj očitnih šibkosti slovenske prakse urejanja zelenih površin. Nestrokovno ravnanje z drevjem že desetletja vznemirja javnost in stroko. V preteklih letih so občine posebej problematizirale nestrokovno ravnanje drugih (zasebnih in javnih) lastnikov dreves v svojem okolju, niso pa se ogrevale za sprejetje enotnih minimalnih strokovnih standardov urejanja, ki bi lahko povedli k bolj uravnoteženi dobri praksi ravnanja z drevesi v lasti občin in izhodišče za razširitev dobre prakse tudi na drevesa v lasti drugih zasebnih in javnih lastnikov.

Državni Priročnik “ZELENI SISTEM V MESTIH IN NASELJIH Usmerjanje razvoja zelenih površin” kot osnovo za spremljanje stanja (monitoringa) in vzdrževanje mestnih dreves občinam predlaga evidenco dreves, ki se lahko pripravi tako za drevesa v javni kot v zasebni lasti. Evidenca dreves je predpogoj za strokovno načrtovanje in upravljanje mestnega drevja. Poleg tega, da omogoča pregledno načrtovanje zagotavljanja koristi dreves v prostoru ter dela in sredstev potrebnih za nove zasaditve in obstoječe drevje, evidenca zagotavlja tudi nujno potrebno osnovo za zagotavljanje varnosti mestnih dreves.

S pregledom evidenc dreves, ki jih občine vodijo za namen izvajanja javne službe urejanje in čiščenje javnih površin, želimo preveriti, kakšne evidence vodijo občine in v povezavi z drugimi ugotovitvami Podnebnega programa Mreže za prostor opozoriti na to, kako pomembna sta za učinkovito zagotavljanje koristi dreves v urbanem okolju strokovno načrtovanje in upravljanje dreves.

Poleg pregleda javno dostopnih evidenc občin s področja upravljanja dreves, pomemben del predstavlja vprašalnik, namenjen predstavnikom občin. Z namenom celovitega razumevanja stanja v Sloveniji je vprašalnik namenjen tako občinam s formiranimi evidencami dreves, kot tudi občinam, ki tega orodja (še) ne uporabljajo. Poleg pregleda vsebin obstoječih evidenc dreves želijo namreč pridobiti tudi poglobljen vpogled v razloge za (ne)vzpostavitev in vodenje evidenc ter morebitnih težav, s katerimi se občine na tem področju soočajo.

Zbrane ugotovitve v sklopu projekta 'Mesto dreves' bo Društvo krajinskih arhitektov Slovenije z namenom ozaveščanja javnosti, občinskih strokovnih služb in politike o pomenu strokovnega načrtovanja in upravljanja, povezanega z drevesi v urbanem prostoru, delilo preko javnih dogodkov in objav.

Vsa morebitna vprašanja in pobude v zvezi s projektom 'Mesto dreves' naslovite na: info@dkas.si.

Projekt 'Mesto dreves' Društva krajinskih arhitektov Slovenije je del Podnebnih akcij Podnebnega programa Mreže za prostor, ki ga sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo iz Sklada za podnebne spremembe. Za predstavljena mnenja so izključno odgovorni nosilci projekta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Eko sklada j.s. ali projektnih partnerjev.