Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Krajinska zasnova za južni del doline Podvolovljek

Podvolovljek

Krajinska arhitektura:
Padežnik Alenka
Romih Rado
Topolšek Katarina

Naročnik:
Občina Luče

Leto projekta:
2006 / v načrtovanju

Avtor fotografij:
Alenka Padežnik
Katarina Topolšek

Na obravnavanem območju urejanja krajine Podvolovljeka je predviden skladen razvoj ekstenzivnega kmetijstva in poselitve s poudarkom na razvoju turizma, ki temelji na ohranjenosti narave in objektov kulturne dediščine.
Pri rabi kmetijskih zemljišč gre razvoj v smer ohranjanja obstoječega stanja rabe zemljišč. Tako se bo v ravninskem delu in na pobočjih doline še naprej razvijala travniška in pašniška raba zemljišč. Del kmetijskih zemljišč, ki se nahajajo znotraj ali na robu obstoječe pozidave, se nameni poselitvi. S tem se omogoči zgoščevanje poselitve in prepreči nastanek razpršene gradnje.
Na področju turizma, športa in rekreacije je predvideno dopolnjevanje z ostalimi rabami. Kot glavna turistična privlačnost se bo promovirala celotna dolina Podvolovljeka, ki bo temeljila na naravni ohranjenosti in sožitju narave ter človeka. Posamezne turistične privlačnosti bodo grajene na naravnih in ustvarjenih danostih, ki bodo uporabnikom primerno predstavljene in ponujene.