Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

CRP: Konkurenčnost Slovenije 2001 – 2006

Podrobnejša pravila za urejanje prostora - Ohranjanje prepoznavnosti Slovenskih krajin

Območje celotne Slovenije

Krajinska arhitektura:
Hudoklin Jelka

Sodelavci:
Suzana Simič
mag. Irena Selak

Naročnik:
Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorski razvoj, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Leto projekta:
Oktober 2005

Avtor fotografij:
Jelka Hudoklin

Temeljni cilj raziskave je bil zagotoviti ohranjanje krajinskih prvin in območij, ki so pomembna za ohranitev obstoječe, krepitev ali ustvarjanje nove prepoznavnosti slovenskih krajin v postopkih priprave prostorske dokumentacije.
Najpomembnejša dejavnika območij prepoznavnosti sta kmetijstvo, ki je z rabo tal v stoletjih oblikovalo značilne, prepoznavne krajinske strukture, in poselitev, ki je v preteklosti z visoko stopnjo prilagajanja krajinski zgradbi in naravnim procesom ustvarila prepoznavne vzorce poselitve in umeščanja arhitekturnih členov. Raziskava predlaga merila za opredeljevanje prepoznavnosti slovenskih krajin na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, metodologijo za opredeljevanje območij prepoznavnosti krajin v Sloveniji in opredeljuje želena stanja, usmeritve in podrobnejša pravila za načrtovanje prostorskega razvoja na območjih prepoznavnosti. Neposredni rezultat naloge je tudi predlog vsebin oziroma določil v zvezi z ohranjenjem prepoznavnosti slovenskih krajin v Prostorskem redu Slovenije.