Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Regionalna zasnova prostorskega razvoja jugovzhodne Slovenije

Območje JV Slovenije

AvtorjiKrajinska arhitektura:
Hudoklin Jelka

Sodelavci:
mag. Irena Selak
mag. Radovan Nikić
Melita Muren
Tanja Jerin
Suzana Simič
Liljana Jankovič

Zunanji sodelavci:
mag. Alma Zavodnik
Marko Fatur
Manca Jug
Gregor Čok

Naročnik:
Podjetniški center Novo mesto
(Regionalna razvojna agencija)

Leto projekta:
maj 2006

Predmet regionalne zasnove prostorskega razvoja, ki je bila izdelana za območje 16 občin (Dolenjska, Kočevsko-ribniško območje in Bela krajina), so zasnova dolgoročnega prostorskega razvoja celotne regije in usmeritve za njeno uresničevanje, pri čemer je bila pozornost namenjena predvsem prostorskim ureditvam regionalnega pomena ter usmeritvam za pripravo prostorskih aktov države in občin.
Izdelana je bila analiza stanja, opredeljeni strateški cilji in vizija prostorskega razvoja regije. V zadnji fazi so bile izdelane zasnove prostorskega razvoja poselitve, infrastrukture in krajine ter podane usmeritve za urejanje posameznih območij in za načrtovanje prostorskih ureditev državnega pomena. Predlagana je bila umestitev prostorskih ureditev državnega pomena v regijo, prostorska umestitev ureditev regionalnega pomena ter uskladitev regionalnih vsebin v regiji. Predlagani so bili tudi ukrepi za uresničevanje zasnove.
S to fazo je bila naloga zaključena kot strokovna podlaga za prihodnje planske akte občin, ker predvidena prostorska zakonodaja tovrstnega regijskega prostorskega akta ne predvideva več.