Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Strategija prostorskega razvoja občine Novo mesto

Analiza razvojnih možnosti prostorskega razvoja Mestne občine Novo mesto Vinogradniška območja v mestni občini Novo mesto

Območje Mestne občine Novo mesto

Krajinska arhitektura:
Hudoklin Jelka
Liljana Jankovič Grobelšek

Sodelavci:
mag. Irena Selak
Tanja Jerin
Lucija Simončič

Naročnik:
Mestna občina Novo Mesto

Leto izvedbe:
September 2006

Avtor fotografij:
Jelka Hudoklin

Posebna problematika mestne občine Novo mesto, pa tudi drugih dolenjskih, belokranjskih in posavskih občin je povezana z vinogradniškimi območji, ki so kot območja tradicionalne kulturne krajine značilna za ta del Slovenije. Značilna je drobna parcelna struktura vinogradov z vrstami, speljanimi po padnici, in z zidanicami ter počitniškimi objekti, postavljenimi ob dostopnih poteh, ki prečijo pobočja ali potekajo po vrhovih vzpetin. Na nekaterih predelih, predvsem v neposredni bližini večjih naselij, so zidanice zamenjali celo stanovanjski objekti, katerih gostota in povečane dimenzije bistveno povečujejo delež pozidanosti vinogradniških območij, vnašajo novo tipologijo gradnje ter s tem spreminjajo prostorska razmerja. K spreminjanju značaja vinogradniških območij prispeva tudi nova namembnost nekaterih objektov. Nekatera vinogradniška območja so že razvrednotena zaradi nekontroliranega spreminjanja večstoletne kulturne krajine. V nalogi so bile na podlagi analize štirih vinogradniških območij v občini podane usmeritve za nadaljnji razvoj vinogradniškega prostora na Dolenjskem.