Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Primerjalna študija variant avtoceste

Avtoceste Ljubljana - Obrežje na odseku Pluska - Ponikve - Hrastje

Krajinska arhitektura:
Hudoklin Jelka
Dušan Granda

Sodelavci:
mag. Joerg Prestor
Franci Rojnik

Naročnik:
DARS, Družba za avtoceste v RS, d.d., Celje

Leto projekta:
September 2004

Študija obravnava del dolenjskega kraka slovenskega avtocestnega križa na odseku avtoceste Pluska – Ponikve - Hrastje. Odsek je posebej pomemben za gospodarsko in prostorsko integracijo širše dolenjske regije ter jugovzhodnega dela širše ljubljanske regije, saj prevzema največji del cestnega prometa med razvojnimi središči teh dveh regij. Namen primerjalne študije variant je bila identifikacija vplivov in vrednotenje variant ter predlog najustreznejše variante. Primerjava variant z vidika vplivov na okolje je zajela vse pomembne vidike glede na konkretne razmere na terenu in omejitve v prostoru in je bila izdelana s pomočjo analize ranljivosti. Za umeščanje trase avtoceste v ta okoljsko zelo občutljivi prostor so bile oblikovane številne variante, katerih primerjava je potekala v več krogih. Pričujoča študija je bila izdelana kot zadnja v desetletje trajajočem nizu vrednotenj različnih variant in je pripeljala do končnega predloga trase avtoceste, za katerega je bil kasneje izdelan tudi državni lokacijski načrt.