Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Državni lokacijski načrt za avtocesto

Območje dolenjske avtoceste na odseku Pluska - Ponikve

Krajinska arhitektura:
Hudoklin Jelka

Sodelavci:
Tanja Jerin
Helena Vedrić

Naročnik:
DARS, d.d.

Leto projekta:
Julij 2006

Z državnim lokacijskim načrtom (DLN) se ureja avtocesta na odseku Pluska - Ponikve v skupni dolžini 7.598 m z deviacijami cest in poti, predor, podvozi, nadvozi, viadukti, nadhodom, mostom ter podpornim zidom in napravami za odvodnjavanje in čiščenje, priključkom Trebnje - zahod in navezavo hitre ceste H1 na Mirnsko dolino ter spremljajočima objektoma Dul in Grm.
DLN določa ukrepe in ureditve obcestnega prostora, vključno z zahtevami za oblikovanje reliefa in zasaditve ter pogozditve in sanacije ter rekultivacije zemljišč. Določa način krajinskega in arhitekturnega oblikovanja obcestnega prostora, varovalnih in protihrupnih ograj, urejanje spremljajočih objektov. Opredeljuje območja ureditev reke Temenice in območja prestavitev in ureditev infrastrukturnih objektov, vodov in naprav. Določa ukrepe za navezovanje cestnega omrežja na območju urejanja in ukrepe za odvodnjavanje padavinskih in odpadnih voda ter zahteve za izvajanje različnih okoljevarstvenih ukrepov za ustrezno varstvo tal, kmetijskih in gozdnih zemljišč, voda, območij varstva narave ter flore, favne in biotopov, za varstvo kulturne dediščine, zraka ter za varstvo pred požarom, prekomernimi vibracijami in hrupom.