Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Državni lokacijski načrt za hidroelektrarno Krško

Območje spodnje Save med Blanco in Krškim

Krajinska arhitektura:
Hudoklin Jelka

Sodelavci:
Emilijana čepin
Tanja Jerin
Helena Vedrić
Anica Romih

Naročnik:
Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo

Leto projekta:
September 2006

Državni lokacijski načrt (DLN) za hidroelektrarno Krško opredeljuje pogoje za izgradnjo hidroelektrarne, obvoznice mesta Krško, državne in lokalne infrastrukture in urejanje Save in njenih pritokov na občutljivem prostoru spodnje Save med Blanco in mestom Krško. Določa zasnovo projektnih rešitev energetskih in vodnih ureditev, zasnovo projektnih rešitev za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje, zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, telekomunikacijske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe za ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine ter za urejanje kmetijskih zemljišč v vplivnem območju načrtovanih ureditev. Opredeljuje objekte, predvidene za rušitev, objekte, za katere je potrebna sanacija zaradi neposrednega in posrednega vpliva načrtovanih ureditev ter okoljevarstvene ukrepe za zmanjšanje vplivov na vse pomembne sestavine okolja in monitoring stanja okolja v času gradnje in obratovanja hidroelektrarne Krško.