Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Strokovne podlage za strategije prostorskega razvoja občin

Območje občin Črnomelj, Metlika in Semič

Krajinska arhitektura:
Hudoklin Jelka

Sodelavci:
Liljana Jankovič Grobelšek
Irena Selak
mag. Radovan Nikić
Marko Fatur
Aleksander Jakoš
Jožica Povše

Naročnik:
Občine Črnomelj, Metlika in Semič

Leto projekta:
September 2005

Avtorji fotografij:
Liljana Jankovič
Irena Selak

Strokovne podlage za Strategije prostorskega razvoja treh belokranjskih občin so pripravljene kot neposredno izhodišče za pripravo njihovih prostorskih aktov. Hkratna obravnava vseh treh občin v funkcionalno in prostorsko dokaj jasno razmejenem območju se je izkazala kot racionalen pristop k pripravi nove generacije planskih aktov, v katero so se aktivno vključevali tudi predstavniki občinskih strokovnih služb. Strokovne podlage so zaradi nedavno sprejete nove prostorske zakonodaje in odsotnosti integralnega planiranja v Sloveniji v zadnjem desetletju nastajale ob sprotnem razreševanju mnogih metodoloških vprašanj. Obsegajo analizo stanja in razvojnih možnosti ter predlog zasnove prostorskega razvoja poselitve, infrastrukture in krajine., predlagane pa so tudi usmeritve za ohranjanje prepoznavnosti in naravnih kakovosti, za urejanje območij razpršene gradnje in razpršene poselitve in za sanacijo razvrednotenih območij, pa tudi ukrepi za uresničevanje zasnov in usmeritev.