Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Rudarski projekt kamnoloma Andraž

Andraž

Krajinska arhitektura:
Černe Damjan
Zapušek Andreja

Arhitektura:
Zapušek Ivan

Naročnik:
Ekoplan A d.o.o.

Leto projekta:
2005

Eksploatacija bo potekala v dveh fazah, ki bosta razdeljeni na več etap tako, da bo zagotovljena sprotna sanacija prostora. Konec ene etape pomeni začetek naslednje etape, zaključek prve faze je začetek druge faze. V fazi zaključevanja etape se bo izvedla delna sanacija, z delom pa se bo začelo v novi etapi.
Predvidena je izdelava osrednje ravninske ploščadi in štirih delovnih etaž. Osrednja ravninska ploščad bo vsebinsko razdeljena na tri, med seboj povezane vendar funkcionalno zaključene sklope (vstopni del, lokalni zbirni center kosovnih odpadkov in tehnološki del kamnoloma).
Relief bo preoblikovan tako, da bo sledil prvotni smeri pobočja jug – sever. Trdi stik gole reliefne oblike, ki je posledica pridobivanja, z raščenim zemljiščem bo izboljšan z mehčanjem stika.
Zasaditev bo potekala postopoma, skladno z dokončevanjem del v posameznih etapah. Z izvedbo gradbenih del se bodo spremenile talne razmere v taki meri, da bodo onemogočale rast in razvoj klimaksnih vrst. Zato v zasaditvi teras prevladujejo prilagodljive vrste, ki imajo hiter razvoj in dobro rast v takih razmerah.