Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Ureditev Visokošolskega središča Drgančevje

Javni, odprti, projektni urbanistično arhitekturni natečaj za pridobitev najprimernejših rešitev

Univerzitetni kampus Novo mesto

Krajinska arhitektura:
Černe Damjan
Zapušek Andreja

Arhitektura:
Jernej Bevk
Justin Bevk
Urban Novak

Naročnik:
Mestna občina Novo Mesto

Leto projekta:
2005

Krajinska zasnova je nastala ob upoštevanju kakovosti obravnavanega in širšega prostora, sočasno z urbanistično zasnovo in načrtovanjem posameznih objektov. Na ta način smo strmeli k možnosti učinkovitega prepletanja grajenega tkiva in odprtega prostora ob vzpostavljanju odnosa celote (po načelu čim manjše škode) do obstoječih krajinskih kakovosti, pomembnih tako na ravni ožjega prostora, kot tudi mesta.
V zasnovi visokošolskega središča je relief upoštevan kot eno od izhodišč za umeščanje objektov in razvoj odprtega prostora. Relief je obravnavan kot značilnost, ki lahko stopnjuje prepoznavnost visokošolskega centra (kar je omogočeno z ohranjanjem reliefnih posebnosti in prilagajanjem posegov reliefu), doživljajsko vrednost prostora ter kot navdih za umeščanje programov v odprti prostor. V zasnovo je vpet iztek doline v osrednji odprti javni prostor trg ob rektoratu, izkoriščen je reliefni plato na vzhodnem delu obravnavanega območja (nanj je umeščen kompleks univerz), poteku reliefa so prilagojeni pasovi parkirišč ob krožišču. Ohranili smo reliefno posebnost dolino v bližini Levičnikove ceste, vanjo smo umestili športna igrišča. V brežine, kjer danes ni objektov oz. tlakovanih površin, smo posegali čim manj.