Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Zazidalni načrt Lipa vzhod v Velenju

Ozka dolina na jugovzhodnem robu Velenja.

Krajinska arhitektura:
Piano Saša

Urbanizem:
Gregor Gojević
Aleksandra Dolenec Gojevič
Saša Piano

Sodelavci:
Miran Šander

Naročnik:
Mestna občina Velenje.

Leto projekta:
2003

Zazidalni načrt obravnava ozko dolino na jugovzhodnem robu mesta ob regionalni cesti Celje Velenje, obrobljeno z gozdom in objekti. Zasnovana pozidava se zaradi naklonov zajeda v strukturo raščenega terena vendar se mu s svojo obliko, gabariti in gostoto prilagaja. Pobočje se zapolni s stanovanjskimi objekti v dveh gručah in vegetacijo. Med dvema poselitvenima enotama se mikroreliefna struktura ohranja nespremenjena kot premor ali rahljanje. V dolino se med regionalko in lokalno cesto umesti nova povezovalna cesta. Ob regionalni cesti je na lokaciji za obstoječo bencinsko črpalko predvidena gradnja manjšega poslovnega objekta. Morfologija terena je poudarjena z razporeditvijo objektov, ohranja se obstoječi gozdni rob, voda postane viden element, obstoječa mreža stez se ohranja kot sprehajalne poti. Nepozidane odprte površine mehčajo grajene, varujejo teren, ločujejo zasebno in javno, varujejo pred vplivi prometa ter so le v posameznih delih nosilke spremljajočih programov, ki zadovoljujejo predvsem potrebe stanovalcev. Obstoječim mehkim linijam robov gozda in pobočja se podreja princip urejanja zelenih površin. Z enostavno ureditvijo se ustvarjajo čista razmerja med volumni in ploskvami.