Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Regionalna razdelitev krajinskih tipov Slovnije

Raziskovalna naloga

Nosilci naloge:
Marušič Janez
Ogrin Dušan

Arhitektura:
Jančič, udia

Sodelavci:
Blanka Bartol
Dr. Nika Kravanja
Stanka Dešnik
Jelka Habjan
Mag. Jelka Hudoklin
Mag. Alenka Kolšek
Saša Piano
Mitja Simič
Etbin Tavčar
Marjeta Jug
Marsela Podboj
Mag. Marko Prem
Jelena Hladnik
Igor Zakotnik

Naročnik:
Urad za prostorsko planiranje, Ministrstvo za okolje in prostor

Leto izdelave:
1998

Slovenija je krajinsko izredno pester in bogat prostor, ki doživlja velike spremembe. Namen naloge je bil inventarizaeija krajin in obenem uveljavitev ustreznih oblik njihovega varstva ter na območjih razvrednotenj podati usmeritve za izboljšanje krajinske podobe. Naloga podaja usmeritve za razvojne posege, ki krajinskega bogastva ne bi smeli prizadeti in ga razvrednotiti. Neposredni cilji naloge: pripraviti gradivo za državni prostorski plan kot strokovno podlago za načrtovanje krajine, uveljaviti krajinsko varstvo z opredeljevanjem izjemno kakovostnih krajinskih območij, posredno uveljaviti varstvo krajine z vnašanjem vednosti o krajinskih kakovostih v presoje ob različnih poseganjih v prostor, dati napotke vsem, ki posegajo v prostor ali dajejo soglasja k poseganjem v prostor, izdelati splošne smernice za obnasanje v krajinskem prostoru. Rezultati naloge so redstavljeni
v šestih zvezkih. Krajine so v postopku regionalizaciie razdeljene v pet regij kot najširše krajinske enote in sicer: krajine alpske regije, krajine predalpske regije, krajine subpanonske regije, kraške krajine notranje Slovenije in krajine primorske regije.