Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Okoljevarstveni in razvojni vidiki urejanja prostora ob reki Muri

Prostorska študija

Nosilec naloge:
Ogrin Dušan

Sodelavci:
Ivan Žonta
Miran Vogrin
Nuša Vogrin
Tanja Simonič

Svetovalci:
dr. Ivan Marušič
dr. Katja Vadnal
Janko Urbanek

Naročnik:
Urad za prostorsko planiranje, Ministrstvo za okolje in proctor,
Ministrstvo za gospodarstvo

Leto izdelave:
1995

Študija za reko Muro je bila pripravljena kot strokovna podlaga za izdelavo prostorske dokumentacije za celotno Pomurje. Temeljni namen je bil opredeliti naravne in kulturne krajinske vrednosti in opozoriti na navzkrižja, ki nastajajo med njimi in novimi rabami prostora. Mura in neposredna okolica izkazujeta visoko prostorsko vrednost. Gre za zadnjo razmeroma dobro ohranjeno obrečno krajino v Sloveniji, ki je izjemno pomembna za varstvo narave. Kljub regulacijskim posegom v vodotok, je območje ohranilo naravni značaj. Izdelovalci študije sodijo, da naravovarstvene vrednosti območja Mure in nacionalni ter mednarodni pomen utemeljujejo potrebo po zavarovanju tega velikega, edinstvenega eko-sistema. Strategija varovanja bi morala zasledovati naslednje cilje:
- zagotovitev naravnih procesov v rečnem sistemu: furkacija, meandriranje, erozija, visok nivo vode, sukcesije vegetacije, dinamika živalskih vrst, speciacija,
- gospodarske dejavnosti po sonaravnih načelih (kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo, ribištvo, rekreacija, turizem),
- omejevanje drugih rab prostora (črpanje surovin, graditev infrastrukture, stanovanjska gradnja, malo gospodarstvo).