Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Študija ranljivosti okolja za prostorski plan

Prostorska študija

Nosilci naloge:
Mag. Živana Mejač
Dr. Ivan Marušič
Metka Jug

Sodelavci:
Radovan Romih
Darka Domitrovič Uranjek
mag. Alenka Kocuvan Polutnik
mag. Jelka Hudoklin
Suzana Simič
Karla Jankovič
Aleš Mlakar
Mag. Jasna Koblar
Mojca Trontelj

Naročnik:
Urad za prostorsko planiranje, Ministrstvo za okolje in prostor

Leto izdelave
1997

Študija ranljivosti okolja za prostorski plan je podlaga za iskanje optimalnih planskih rešitev v prostoru. Namenjena je preverjanju variant prostorskega razvoja z okoljevarstvenega vidika na strateški ravni načrtovanja.
Metoda dela temelji na opredeljevanju negativnih vplivov planiranih dejavnosti na naravo, naravne vire in človekovo bivalno okolje. Stopnja ranljivosti okolja pomeni stopnjo negativnega vpliva dejavnosti na sestavine okolja. V modelih ranljivosti prostora so opredeljene osnovne funkcijske povezave in vrednostna razmerja med informacijami o sestavinah okolja. Modeli ranljivosti prostora so prilagojeni dosegljivim prostorskim podatkom. Stopnja ranljivosti po prostorskih enotah (100x100 m) je bila izračunana z računalniško aplikacijo ProVAL. Študijo sestavlja enajst zvezkov, ki vsebujejo:
  • zasnove posameznih modelov ranljivosti za prostorski akt na državni ravni (kmetijstvo, gozdarstvo, vodno gospodarstvo, energetiko, poselitev, turizem in rekreacijo, mineralne surovine, odlaganje odpadkov, prometne povezave),
  • zasnovo modelov ranljivosti okolja za prostorski plan Slovenije - sintezni del,
  • opis uporabljenih podatkov.