Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Zeleni sistem mesta Ljubljana

Projekt Zeleni sistem mesta kot del prostorske zasnove Prostorskega plana
Mestne občine Ljubljana

Avtorici:
Simoneti Maja
Šuklje Erjavec Ina

Sodelavke:
Barbara Goličnik
Nina Kolenbrand
Darja Matjašec

Naročnik:
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za Urbanizem

Izdelano v letih:
2000 do 2002.

Stokovno podlago prostorski zasnovi je predstavljala tudi naloga Zeleni sistem Ljubljane,
ki so ga po naročilu Mestne občine Ljubljana leta 1994 izdelali na Inštitutu za krajinsko
arhitekturo Biotehniške fakultete v Ljubljani.
Zeleni sistem mesta je opredeljen kot ena ključnih vsebin prostorskega plana. Obravnava vidik povezovanja zelenih površin in odprtih prostorov mesta v smiselno in razpoznavno prostorsko celoto, tako z vidika sooblikovanja mesta, zadovoljitve potreb prebivalcev, kot tudi ekološkega ravnovesja in kvalitete bivanja v mestu. Poudarek je predvsem na celoviti analizi obravnavane tematike, oblikovanju generalnega prostorskega koncepta in iz njega izpeljanega podrobnega tematskega koncepta kot tudi na pripravi trdnih in kvalitetnih izhodišč za končno pripravo plana.
Analize so izdelane na podlagi dostopnih podatkov in obravnavajo potenciale prostora po treh ločenih vidikih sistema: strukturno-morfološkem, funkcionalno-socialnem in ekološkem. Kot izhodišče za odločitev o predlogu zasnove pa je služila še skupna analiza problemov in konfliktov v prostoru. Na podlagi ugotovitev je oblikovana generalna zasnova sistema zelenih površin, ki opredeljuje območja varovanja obstoječih kvalitet in novih predlogov ureditev potrebnih za vzpostavitev ustreznega zelenega sistema mesta in predlog podrobnejše tematske zasnove.
Osnovni koncept zelenega sistema je "koncept zelenih klinov", ki se dopolnjuje s poudarjenimi krožnimi in prečnimi povezavami ter točkovnim omrežjem lokalnih javnih parkov. Zasnova podrobneje razčleni površine zelenega sistema in območja prekrivajočih - dopolnilnih rab po kategorijah oziroma tipih odprtega prostora in zelenih površin mesta. Novost v načrtovanju je uvedba "režimov zelenega sistema" za območja prekrivajočih rab.