Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Slovenija / Turizem

Prostor 2020 / Prostočasne dejavnosti in prostorski razvoj Slovenije

Avtorice:
Maja Simoneti, odgovorna nosilka
Karla Jankovič
Darja Matjašec

Sodelavci
Aleš Mlakar, LUZ d.d.
Urška Kranjc, abs.kraj.arh.
Polona Marinček, abs.kraj.arh.

Konzultant:
prof.dr. Marjan Jeršič, FF, univerza v Ljubljani

Naročnik
RS MOP, Urad RS za prostorsko planiranje

Izvajalec
LUZ, d.d.

Leto izdelave:
junij 2002

Strokovna podlaga za Strategijo prostorskega razvoja Slovenije je turistično dejavnost utemeljeno povezala z naravnimi danostmi države in se v nasprotju s strategijo turističnega razvoja nedvoumno izrekla proti množičnemu in igralniškemu turizmu. Naravne in ustvarjene razmere v prostoru so vzete kot ključni vir za razvoj turizma. Pri usmerjanju turističnega razvoja smo poudarili upoštevanje merila prostora in njegovih značilnosti. Slovenska primerjalna prednost je predstavljena koncentrirana pestrost naravnih danosti, ki omogoča razvoj butične ponudbe za izbrane goste. Množičnost in poprečni gost vire predvsem izčrpata in sčasoma postaneta sama sebi ovira.
Turizem je najtesneje povezan z urejanjem prostora. Z vidika varovanja vira je pomemben vsak poseg in zato koordinacija za usklajevanje interesov, povezovanje kratkoročnih in dolgoročnih, prostorskih, okoljskih družbenih in ekonomskih posledic posegov v prostor, povezovanje prostočasnih in turistični ureditev, potreb domačih prebivalcev s potrebami obiskovalcev in enakomernejšo razporeditev te moderne dejavnosti v prostoru, ne sme izostati. Za optimalen razvoj naj se izvaja na vseh treh ravneh urejanja prostora od nacionalne prek regionalne do lokalne. V obmejnih območjih je zaželeno prek mejno snovanje turističnega razvoja.
Naloga predlaga urejanje novih prenočitvenih kapacitet zgolj v jedrnih območjih, ki so v bistvu razširjena obstoječa poselitvena območja. Ves ostali prostor se razvija skladno z načeli razbremenjevanja preobremenjenih turističnih območij tradicionalne ponudbe /alpski kot in obala/ in dopolnjevanja ponudbe, ki naj poveča pestrost in podaljša čas privlačnosti za rabo tudi izven glavnih sezon.

Ogled dokumenta