Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Prostorska zasnova Mestne občine Ljubljana

Prostorski razvoj občine in strokovne podlage za prostorski plan občine

Mestna občina Ljubljana

Avtorji:
Jankovič Karla
Matjašec Darja
Mlakar Aleš
Simoneti Maja

Sodelavci:
Maja Vodnik
Marta Vahtar
Janez Rupreht
Andrej Udovč
Boris Kompare
Franci Steiman
Nataša Atanasova

Naročnik:
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za urbanizem

Leto dokončanja:
2002

Prostorska strategija občine, plan, predstavlja kompleksno podobo želenega razvoja v daljšem časovnem obdobju. Zasnova določa namembnost posameznih delov prostora in ključna merila razvoja. Dejavnosti so v prostoru občine obravnavane kot sistem različnih nivojev s svojo notranjo logiko in medsebojno funkcionalno povezanostjo.
Primarna raba, varstva okolja in razvoj zelenih in odprtih površin postanejo s tehniko varovalnega planiranja opremljene za odločanje o razvoju v prostoru. S tem, ko je primarni rabi na primer pripisan vrednostni razpon, so pogajanja z drugimi rabami podrejena preverljivim merilom.
Strategija razvoja občine temelji na treh vsebinskih sklopih - naselje, narava in promet. Konceptualno gradi na kompaktnosti poselitve, ki omogoča racionalno dopolnjevanje s centralnimi dejavnostmi in na razvoju identitete kraja z varovanjem izbranih območij in prvin ter z urejanjem in povezovanjem odprtih in zelenih površin. Na ravni prometa strategija stremi za urejanjem pogojev za javni potniški promet in druge okolju in uporabnikom prijazne načine gibanja po prostoru.