Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Projekti avtocestne infrastrukture

Nova Gorica - Ljubljana, Razdrto - Vipava - Selo, Razdrto - Čebulovica, Vrba - Črnivec, Šentvid - Koseze, Želodnik - Vodice, Šentjakob - Blagovica - Trojane - Vransko, Cogetinci - Vučja vas - Beltinci - Lendava - Pince

Avtorji:
Jankovič Karla
Matjašec Darja
Mlakar Aleš
Simoneti Maja

Naročniki:
MOP - Urad RS za prostorsko planiranje, DARS d.d., DDC d.o.o.

Leto dokončanja:
1994 - 2003

Ravni obdelave: strateška študija, primerjalna študija variant tras, celovita presoja vplivov na okolje, lokacijski načrt, poročilo o vplivih na okolje, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo, sanacijski načrt
Iskanje prostorsko in okoljsko najustreznejših rešitev, ki krepijo regionalni in urbani razvoj, so sprejemljive za lokalno skupnost in tehnično ter ekonomsko izvedljive je prvo in najzahtevnejše delo pri načrtovanju posameznega dela avtoceste. Zbiranje potrebnih podatkov je usmerjeno v utemeljitev in preglednost procesa odločanja, ki vključuje dogovore in usklajevanje. Rešitve v prostoru nikoli niso enostavne in enoznačne. Cilj je, da se ob izboru trase ve za dobre in slabe strani..
Izboru trase sledi idejno projektiranje trase s konkretnimi rešitvami urejanja obcestnega prostora, ki sledi načelom biološkega inženirstva, prometne tehnologije, krajinske ekologije, varstva okolja in krajinskega oblikovanja. Cilj krajinske ureditve je omiliti vpliv gradnje na okolje ter vpeti cestno telo s spremljajočimi rešitvami, ukopi, nasipi, deviacije, protihrupne ograje, regulacije, v kontekst krajine, naravne in urbane. Rešitve načeloma sledijo prvinam okoliške krajine, jih posnemajo in dopolnjujejo, občasno pa seveda izstopajo in gradijo novo identiteto prostora.