Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Ekološko vrednotenje avtoceste Ljubljana - Naklo

Na odseku Šmartno - Brnik

Nosilec naloge:
Marušič Janez

Naročnik:
Republiška skupnost za ceste SRS, Ljubljana

Leto izdelave:
1977

Presoja vplivov na okolje kot osnova za izbor med dvema variantama. Presojani so bili vplivi na tla, vode - podzemne in površinske, rastlinstvo in živalstvo - posebej še pestrost prostora, močvirne biotope in divjad, kakovosti bivalnega okolja in potenciale za rabo. Za izbor je bila predlagana varianta Šentvid zaradi varstva naravnih kakovosti v območju Skaručenske gmajne. Varianta je bila zgrajena.