Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Krajinska zasnova za dolino Gornje Krke

Dolgoročni plan občine Grosuplje za obdobje 1986 - 2000

Nosilec naloge:
Marušič Janez

Sodelavci:
Blanka Bartol
Mojca Kopač
Nika Kravanja
Mira Vizovišek

Naročnik: Občina Grosuplje

Leto izdelave:
1988

Občina Grosuplje je z dolgoročnim planom opredelila podrobnejše dolgoročno načrtovanje krajine v dveh območjih: Dobrcpoljski dolini in dolini Gornje Krke. V skladu z zahtevami Navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin je bila izdelana obsežna Analiza možnosti dolgoročnega razvoja. Ob opredelitvi obveznih izhodišč in sektorskih varovalnih in razvojnih smernic so bile izdelane še: anketa med lokalnim prebivalstvom, analiza stanja v prostoru, presoja stanja in kakovosti dobrin splošnega pomena, presoja negativnih posledic delovanja človeka na okolje, analiza vzorca poselitve ter temeljita analiza ustreznosti prostora za načrtovane dejavnosti: kmetijstvo, gozdarstvo, rekreacijo in turizem, lovstvo, ribištvo in čebelarstvo, poselitev, počitniške hišice, industrijo, ekstrakcijo mineralnih surovin, energetiko, vodno gospodarstvo, komunalno gospodarstvo, vartvo naravne in kulturne dediščine. Analiza ranljivosti prostora je vključevala ranljivost: naravnega okolja - tal, voda, ozračja, biosfere in procesov, družbenega okolja - potencialov za primarne dejavnosti, kulturnih kakovosti ter bivalnih in zdravstvenih kakovosti okolja. S krajinsko zasnovo sta bili opredeljeni namenska raba prostora in zasnova organizacije dejavnosti v prostoru v skladu s predlogi sektorjev in na osnovi analiz možnosti dolgoročnega razvoja.
Ivan Marušič