Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Prostorsko ekološko vrednotenje rekontrukcije odsekov magistralne ceste

1/1 Ljubljana - Bregana

Odgovorni projektant:
Marušič Janez

Sodelavci:
N. Kravanja
M. Kopač
T. Lukež
E. Lukež
K. Pundrič
I. Rozman
M. Bertoncelj
I. Habjanič
G. Kristl
D. Stepančič
T. Miklavčič
J. Falkner

Naročnik:
Republiška skupnost za ceste SRS, Ljubljana

Leto izdelave:
\917

Presoja štirih odsekov avtoceste, na katerih so bile predlagane variante poteka zunaj obstoječega koridorja magistralne ceste. Ti so: Grosuplje - Višnja gora, Bič - Zidani most, Podboršt - Hrastje, Hrastje. Presojani so bili vplivi na naravne potenciale prostora - za kmetijstvo, gozdarstvo, rekreacijo, vodarstvo, vplivi na kakovosti prostora - relief, talne vode, površinske vode, pestrost, posebne biotope, območja občutljivosti za hrup. Od obravnavanih odsekov je prvi že zgrajen v skladu s predlogom presoje, drugi je tik pred zaključkom graditve, o tretjem in četrtem odločitev še ni sprejeta.