Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Rekonstrukcija krožnega križišča Savski most

Kranj

Avtor krajinske arhitekture:
Marinček Prosenc Darja

Naročnik:
Mestna občina Kranj

Leto izvedbe:
2010

Avtor fotografije:
Darja Marinček Prosenc

Osnovna izhodišča pri načrtovanju zunanje ureditve:
Načrt krajinske arhitekture mora zajemati značilnosti prostora, po katerem poteka trasa ceste, predvsem pa reliefne in vegetacijske značilnosti ter vidne kakovosti z vidika umeščenosti ceste v prostor ter z vidika oblikovanja cestnega ambienta. S spremenjenim cestnim režimom se bodo prerazporedile površine za pešce in kolesarje ter zelene površine.

Razlaga koncepta, končne zasnove:
Pri oblikovanju krožišča je poudarjen urbani izgled s poudarkom na identiteti prostora, ki jo izraža uporaba savskega proda in zasaditev stebrastih topolov (Populus nigra »Italica«). Posebej so urejene in poudarjene površine za pešce, ki omogočajo varen prehod križišča: prehodi preko ceste, stopnišča in klančine za premagovanje višinske razlike terena. Zaradi pomena križanja več cest in peš dostopov je na južnem robu krožnega križišča predlagana ureditev manjšega javnega trga v obliki dvignjene terase.