Za tiskalnik
Predstavitve
Projekti članov
 
 

Zunanja ureditev Tehnološkega parka Ljubljana

Ljubljana

Avtor krajinske arhitekture:
Marinček Prosenc Darja

Naročnik:
Tehnološki park Ljubljana d.o.o., Ljubljana

Leto izvedbe:
2011

Avtor fotografije:
Darja Marinček Prosenc

Osnovna izhodišča pri načrtovanju zunanje ureditve:
Zaradi opuščenega glinokopa, je obstoječi teren členjen v obliki strmih brežin. Predvidena je ureditev blažjih nagibov in vzdolžno enakomernejši padec brežin. V okviru zazidalnega načrta je bila predvidena ureditev zelenih površin, z navezavo peš povezav na sosednja zazidalna območja. Obravnavano območje je glede zunanjih ureditev, dostopnosti in vizualnega pomena členjeno na več funkcionalno ločenih območij: obcestne zelene ureditve, brežine severnega roba območja na meji s predvideno cesto in območje zelene strehe s povezovalno peš potjo med območji Tehnološkega parka.

Razlaga koncepta, končne zasnove:
Zunanja ureditev je zaradi bližine ceste in nasutega reliefa nad podzemnimi objekti zasnovana enostavno s prevladujočimi zatravljenimi površinami. Na ravninskem delu so drevesa zasajena v linijah, na severnem delu območja (pobočje nekdanjega glinokopa) za objekti tehnološkega parka pa je urejen brezov gaj. Na zatravljenih površinah so razporejena elipsasta reliefna nasutja z različno zasaditvijo. Oblika elipse začrtuje tudi meje območij za sedenje in igrišča. Vzdolž celotnega objekta je predvidena povezovalna peščena peš pot. Nad objektom z depoji je urejena zatravljena zelena streha v naklonu betonske plošče, ki jo s sosednjim objektom povezuje betonski mostič. Za potrebe uslužbencev v objektih Tehnološkega parka so na nivoju izhoda iz etaže preko mostiča urejeni elipsasti atriji. Osrednji motiv celotne zasnove je bajer, ki je urejen na mestu blatne lagune iz časov glinokopa. Zašiljen pomol omogoča obiskovalcem vizualni stik z vodno površino. Pomol je s klopmi in osvetlitvijo zelo atraktiven v večernem času.