Za tiskalnik
Predstavitve
Publikacije
 
 

Stanovanjske krajine

Publikacija:
Zbornik v nakladi 500 izvodov
CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
712(082)

ime projekta:
Stanovanjske krajine: trendi, perspektive
»Zbornik predavanj in prispevkov«

lokacija:
Ljubljana

podjetje / avtorji, sodelavci, konzultanti:
Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo
Trajekt, Zavod za prostorsko kulturo, Ljubljana

Urednika:
Gazvoda Davorin
Simoneti Maja

Oblikovanje, grafična podoba in prelom
Sergej Hiti, abs.kraj.arh.

Predgovor:
Mag. Maja Simoneti, Trajekt, Zavod za prostorsko kulturo / LUZ, d.d.
Izr.Prof. dr. Davorin Gazvoda, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo
Prof.Janez Koželj, Fakulteta za arhitekturo

Sofinacer:
Stanovanjski sklad Republike Slovenije

leto projekta:
2006

obrazložitev:
Zbornik je rezultat strokovne konference o odprtem prostoru ob stanovanjski gradnji. Poleg vsebinsko kompleksnega uvodnika in dodatka, prinaša štirinajst tematskih prispevkov, katerih avtorji so arhitekti, urbanisti, krajinski arhitekti, sociologi in gradbeni inženirji. Uvodnik problematizira dejstvo, da v Sloveniji načrtujemo izjemno število novih stanovanj in se pri tem ne ukvarjamo dovolj s prostorskimi razsežnostih zidave. Novogradnje so zato manj premišljeno vključene v prostor in nove stanovanjske krajine so zelo različne kakovosti. Objavljene razprave opozarjajo na to, da so urbanistična izhodišča odrinjena iz razprav o novogradnji zaradi pretirane pozornosti odgovornih, kupcev in investitorjev do števila novih stanovanj ter opozarjajo na dolgoročne posledice takega razvoja. Posebna vrednost publikacije je, da skozi interdisciplinarni strokovni diskurz povzema v prerezu časa zaznan pogled na problematiko nove stanovanjske gradnje, jo povezuje z vplivi na stanovanjsko prenovo in kakovost bivalnega okolja.