Za tiskalnik
Predstavitve
Publikacije
 
 

Vedenjski zemljevidi ljubljanskih trgov in parkov: novi izzivi in pogledi na načrtovanje in urejanje prostora

Goličnik Barbara

Izdal: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, 1127 Ljubljana
Zanj odgovorna: izr. prof. dr. Kaliopa Dimitrovska Andrews

Zbirka Urbani izziv - publikacije
Urednik zbirke: Ivan Stanič

Predgovora: prof. Catharine Ward Thompson, Ivan Stanič
Recenzent: red. prof. dr. Marko Polič
Lektorica: Nataša Simončič
Portret avtorice knjige: Žiga Koritnik
Kartografija in fotografije: Barbara Goličnik
Obdelava fotografij, oblikovanje in prelom: Biba Tominc
Tisk: Jež & Jež
Naklada: 500 izvodov
Ljubljana 2006

Izdajo znanstvene monografije je sofinancirala Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost

Knjiga Vedenjski zemljevidi ljubljanskih trgov in parkov: Novi izzivi in pogledi na načrtovanje in urejanje prostora izhaja iz doktorske disertacije avtorice z naslovom People in Place: A configuration of physical form and the dynamic patterns of spatial occupancy in urban open public space, ki preučuje uporabo, razmestitev in način zasedbe javnih odprtih prostorov mestnih središč Edinburga (Škotska, Velika Britanija) in Ljubljane (Slovenija). Je prevod in priredba omenjenega angleškega izvirnika in se posveča izključno ljubljanskim primerom: parkoma Tivoli in Zvezda ter Argentinskemu parku; ter trgom: Trgu republike, Plečnikovemu trgu, Dvornemu, Prešernovemu in Mestnemu trgu. Na podlagi podatkov, zbranih z opazovanji in kartiranji dogajanja v obliki vedenjskih zemljevidov (GIS), omenjene javne mestne odprte prostore Ljubljane obravnava v širšem in podrobnejšem obsegu, kot so obdelani v osnovnem viru, doktorski disertaciji avtorice. Razdeljena je v štiri vsebinske sklope. V Uvodu je poudarek na utemeljitvi problematike in opredelitvi pojmov, Utrip ljubljanskih trgov in parkov se nanaša na empirične podatke v obliki vedenjskih zemljevidov za izbrane prostore posamič in primerjalno, poglavji Uspešni prostori in Uporabnost vedenjskih zemljevidov v načrtovanju in urejanju prostora pa obravnavata zakonitosti odnosov med uporabniki in prostori, vlogo empiričnega znanja ter s tem vlogo in pomen vedenjskih zemljevidov v načrtovalskih postopkih in procesih odločanja.

S poznavanjem in povezovanjem družbenih razsežnosti prostorov z ekološkimi, oblikovalskimi in kulturnimi vidiki urbanističnega načrtovanja in oblikovanja kot tudi urejanja in programskega opremljanja prostora je publikacija pomemben prispevek k trajnostnemu reševanju prostorskih in okoljskih problemov mestne krajine. Hkrati je tudi prispevek k ozaveščanju o uporabniško prostorskih razmerjih tako načrtovalcev kot tistih, ki odločajo o načrtovanju in urejanju prostora. Predmet obravnave je vsakdanje življenje meščanov, zato je knjiga pomembna tudi z družabnega in rekreacijskega vidika, torej s področja kulture in zdravja, in tako zanimiva za širši krog bralcev.

Knjigo Vedenjski zemljevidi ljubljanskih trgov in parkov: Novi izzivi in pogledi na načrtovanje in urejanje prostora, avtorice dr. Barbare Goličnik je mogoče kupiti na spletni strani Urbanističnega inštituta Republike Slovenije. Spletna cena znaša 27 EUR. Maloprodajna cena knjige pa je 31 EUR. Dodatne informacije dobite na naslovu UI.