Za tiskalnik
Predstavitve
Publikacije
 
 

Evropska konvencija o krajini – izvajanje v Sloveniji

Evropska konvencija o krajini – izvajanje v Sloveniji (2008)
Naklada: 1000 izvodov v slovenskem jeziku

European Landscape Convention – implementation in Slovenia (2010)
Naklada: 1000 izvodov v angleškem jeziku
Izdalo: Ministrstvo za okolje in prostor


Avtor: mag. Nataša Bratina Jurkovič, Allinea plus d.o.o.
Urednik: Jelena Hladnik, Ministrstvo za okolje in prostor
Oblikovanje, grafična podoba in prelom: Allinea plus d.o.o.
Lektoriranje: Optimus d.o.o.
Prevod: King-Videtič, Martin Cregeen
Tisk: Schwarz d.o.o., Ljubljana

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
712.2 (497.4)(094.2)

Ministrstvo za okolje in prostor je novembra 2008 izdalo publikacijo z naslovom »Evropska konvencija o krajini – izvajanje v Sloveniji«, in maja 2010 še dopolnjeno angleško različico z naslovom » Eropean Landscape Convention – Implementation in Slovenia«. Namen publikacije je seznanjanje strokovne javnosti ter ozaveščanje širše javnosti o vrednotah krajin in Evropski konvenciji o krajini.

V publikaciji je predstavljena Evropska konvencija o krajini, njen namen nastanka, cilji konvencije, izhodišča za varstvo upravljanje in načrtovanje krajin. Opisani so ključni poudarki konvencije in kakšne so obveznosti držav pogodbenic konvencije pri izvajanju konvencije.

V drugem delu je opisano izvajanje Evropske konvencije o krajini v Sloveniji. Opisano je stanje in kakovost krajin v Sloveniji, predstavljene so krajinske regije Slovenije kot rezultat obsežnega projekta prepoznavanja in vrednotenja krajin, navedena je zakonodajna podlaga in vključenost varstva in razvoja krajine v različne sektorske zakone. Po posameznih področjih delovanja je predstavljeno dosedanje izvajanje konvencije in vključevanje vsebin krajine v aktivnosti, predpise in dokumente na področju urejanja prostora, varstva okolja, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine, kmetijstva in gozdarstva, izobraževanja, mednarodnega sodelovanja, delovanja nevladnih organizacij vključevanja javnosti in ozaveščanja.
Publikacija je izšla v slovenskem in angleškem jeziku, vsaka v nakladi 1000 izvodov in je dostopna tudi na spletni strani MOP v obliki za tiskanje.
Datoteke