Za tiskalnik
Predstavitve
Publikacije
 
 

Mestne zelene površine med ljubiteljstvom in stroko

Avtorica: Maja Simoneti
Predgovor: Drago Kos

Izdal:
Znanstveno in publicistično središče, Beethovnova 2, Ljubljana
Zbirka Spekter 1/97
Ljubljana 1997

Urednica zbirke: Vlasta Vičič
Prelom.: Jožica Dolgan
Naslovnica : Ismar Mujezinovič
Tisk: JA GRAFIKA, Ljubljana
Naklada 800 izvodov

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
712.25(497.4 Ljubljana)


Knjiga povzema ugotovitve raziskovalnega dela na temo vključevanja javnosti v urejanje mestnih zelenih površin, ki je bilo opravljeno v času podiplomskega študija krajinske arhitekture in je bilo predmet avtoričinega magistrskega dela.

Knjiga razvije misel o možnostih, ki jih participacija ponuja za učinkovitejše vzdrževanje javnih zelenih površin v štirih poglavjih: najprej predstavi pomen narave in mestnih zelenih površin za človeka ter predstavi tezo, da vključevanje uporabnika postavi v držo odgovornosti, ki je vsestransko koristna za rabo in urejanje zelenih površin, nato ponudi vpogled v razmerje med javnostjo in stroko v urejanju prostora, predstavi načine sodelovanja in primere dobre prakse ter opredeli vlogo strokovnjakov pri vključujočem načinu dela, sledi predstavitev terenske in anketne raziskave o participaciji uporabnikov v urejanju zelenih površin izvedene v ljubljanskih stanovanjskih soseskah, za konec pa predstavi možnosti in ukrepe za produktivno sodelovanje meščanov pri urejanju zelenih površin v Ljubljani.