Za tiskalnik
Predstavitve
Publikacije
 
 

Mestno drevje

Avtorji: Aleksander Šiftar, Tanja Maljevac, Maja Simoneti, Jože Bavcon

Izdal: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Ljubljana, 2011


Oblikovanje in prelom: Eva Zupan
Uredili: Tanja Maljevac, Maja Simoneti in Jože Bavcon
Foto urednik: Sergej Hiti
Lektoriranje: Aleksander Lavrini
Tisk: Littera picta, d. o. o.
Naklada: 500

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
582.091(1-21)

Knjiga je zbirka mednarodno uveljavljenih priporočil in pravil za ravnanje z mestnim drevjem. Namenjena je tistim, ki se pri svojem delu kot načrtovalci, vzdrževalci, upravitelji, graditelji, nadzorniki, lastniki in različne druge vrste skrbniki drevja in javnih ureditev srečujejo z odločanjem o saditvi, vzdrževanju, varstvu in odstranjevanju dreves v mestu. Namen knjige je prispevati h kakovosti ravnanja z mestnim drevjem v vseh življenjskih obdobjih in tako preprečevati nepovratno škodo, ki jo povzročajo nedomišljeno načrtovanje, slaba izvedba novih saditev, malomarno vzdrževanje in neustrezna zaščita drevja pred vplivi iz okolja.

V mestu je mnogo težje posaditi in vzgojiti drevo kot zgraditi hišo. Pogoji za rast se z razvojem mesta in podnebnimi spremembami samo zaostrujejo zato dobra praksa ravnanja z mestnim drevjem edina lahko zagotovi učinkovit sistem varovanja odraslega drevja, ki omogoča, da se mestni drevesni fond razvija, da se njegov obseg in kakovost ne zmanjšujeta, ampak rasteta.

Nakup knjige je možen v Botaničnem vrtu v Ljubljani na Ižanski cesti 15 in po elektronski pošti na naslov botanicni.vrt@siol.net.
Cena knjige je 34€ z DDV.